Acil Durum Yönetim Sistemi ve Yangın Sistem Danışmanlığı

Acil durumlar, şirket çalışanlarının, ziyaretçilerin veya yakın tesis ya da yerleşim merkezlerinde bulunanların, yaralanmasına ya da can kaybına neden olabilen, tesisin üretimini kısmen veya tamamen durdurabilen, tesise veya doğal çevreye zarar veren, tesisin finansal yapısını veya toplumdaki imajını tehdit eden planlanmamış olaylardır.

Acil durumlar, işletmelerde gerek can kaybı ve gerekse maddi kayıplara neden olabilmektedir. İşletmeler böylesi durumlara hazırlıklı ise, hasar ve yaralanma ya da can kayıpları engellenebilir, etkileri azaltılabilir ve normal hayatlarına daha hızlı geri dönebilirler. Eğer hazırlıksızlar ise bu durumlar, onlar için “Felaket”tir.
Pek çok olay acil durum olarak yorumlanabilir. Yangın, kimyasal madde kazaları, parlayıcı ve patlayıcı madde kazaları, radyasyon kazaları, doğal afet, iş kazaları, mücadele, ilkyardım ve tahliye gerektiren olaylar vb. bu konuda verilebilecek örneklerdir.

Acil durum yönetimi dinamik bir süreçtir. Planlama en kritik aşamalardan biridir. Eğitimler, tatbikatlar, ekipmanların denenmesi ve faaliyetlerin koordine edilmesi diğer önemli fonksiyonlardır.

Acil durumlara hazırlık işletme kültürünün bir parçası olmalıdır. Çalışanların haberdar olması, eğitimi, tatbikatlar, planlama aşamasında tüm yönetim kademelerinin, tüm kısımların ve çalışanların görev almasını ve günlük olarak hangi personelin acil durum yönetimi kapsamında ne yapacağını göstermek için fırsatlar oluşturmalıdır.

Belirlenen mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alınmalıdır. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılır. Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu korumayı esas alır. Acil durumların meydana gelmesi hâlinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hâle getirilir.
Her büyüklükteki işletmeler için adım adım acil durum planlaması, müdahale ve acil durumun etkilerini giderme hazırlıkları için Yönetim Rehberleri oluşturulur. Acil Durum Yönetim Rehberi, etkin bir acil durum yönetim programı hazırlanması ve yürütülmesi için adım adım izlenecek aşamaları içerir.

Acil durum yönetimi; çalışanları, toplumu ve çevreyi korumayı amaçlar, işletmenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi ve yerel kurumlar ile uyumunu temin eder, işletmeye finansal sıkıntılar, üretime ara verilmesi, ünitelerin zarar görmesi ve pazarın kaybı gibi sıkıntılardan kurtulma yeteneği verir, olası bir acil durumun cezai ve toplumsal sorumluluğunu azaltır, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve toplum önünde işletmenin itibarını artırır, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde ve uyulan İSG Standartlarında verilen taahhütlere uyulmasını sağlar.

Acil Durum Yönetim Sistemi ve Yangın Sistem Danışmanlığı | Beyaz Küre Eğitim ve Danışmanlık